Tìm hiểu danh mục

Giới thiệu về Danh Mục Tài Nguyên Y Tế

Giới thiệu về Danh Mục Tài Nguyên Y Tế

Danh Mục Tài Nguyên Y Tế cung cấp các thông tin và nguồn tài liệu về sức khỏe cho những bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh. Thông tin được phát triển từ các hướng dẫn lâm sàng mà các Bác Sĩ Gia Đình ở Tây Nam Sydney sử dụng.

Thông tin đã được các thành viên Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng và các Bác Sĩ Gia Đình tại địa phương xét duyệt và xác nhận.

Đọc thêm