Khái niệm chung

Hoạch định trước về việc chăm sóc là lập ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quý vị trong tương lai. Nếu ngày nào đó mà quý vị yếu quá không thể tự quyết định hoặc giao tiếp được thì bác sĩ có thể tham khảo kế hoạch này của quý vị. Bản hoạch định có thể bao gồm tất cả các chi tiết mà quý vị muốn về các mục tiêu sức khỏe, ước muốn, và các giá trị của mình. Việc hoạch định cũng bao gồm cả việc viết một văn bản pháp lý, gọi là Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (Advance Care Directive - ACD). Chỉ thị nên bao gồm các chi tiết cụ thể về điều trị và hồi sức. Hoạch định trước về việc chăm sóc giúp quý vị kiểm soát vấn đề sức khỏe cho mình. Đây là cách để bảo đảm là nhóm chăm sóc cho quý vị tôn trọng các ước muốn của quý vị trong tương lai.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Bác Sĩ Gia Đình đã cùng quý vị thảo luận việc hoạch định trước về việc chăm sóc. Quý vị sẽ cần có một vài cuộc nói chuyện với bác sĩ về ước muốn của mình.

Trong những tuần và tháng sắp tới, quý vị và bác sĩ sẽ thảo luận về:

 • Sự hiểu biết của quý vị về sức khỏe hiện nay của mình
 • Nhu cầu về chăm sóc và sức khỏe của quý vị trong tương lai có thể ra sao
 • Quý vị thấy điều gì quan trọng để cảm thấy kiểm soát được việc chăm sóc cho mình trong tương lai
 • Nếu việc điều trị cho quý vị không theo đúng kế hoạch thì sao
 • Những trải nghiệm trước kia của quý vị đối với vấn đề bệnh tật
 • Bất kỳ mối quan tâm hoặc lo ngại nào mà quý vị có thể có về sự chăm sóc sức khỏe cho mình hiện nay và trong tương lai
 • Bất kỳ hỗ trợ nào quý vị nhận được tại nhà
 • Suy nghĩ của quý vị về việc hồi sức cấp cứu
 • Ước muốn của quý vị về những gì sẽ xảy ra sau khi qua đời

Bác Sĩ Gia Đình cũng có thể yêu cầu quý vị điền vào mẫu đơn của Dịch vụ Cứu thương NSW (NSW Ambulance Service). Mẫu đơn này cho nhân viên cứu thương biết các thuốc men và phương pháp điều trị mà họ có thể cung cấp nếu được gọi tới.

 

Tôi nên làm gì?

Tiếp tục suy nghĩ và viết bản hoạch định của quý vị. Ghi chú, nói chuyện với người khác, và với Bác Sĩ Gia Đình về các lựa chọn của mình.

Bản hoạch định của quý vị nên bao gồm:

 • Các giá trị và mục tiêu cuộc sống của mình
 • Ước muốn của quý vị trong các trường hợp sức khỏe khác nhau trong tương lai
 • Hướng dẫn về việc chăm sóc nếu quý vị bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tích
 • Người Giám hộ Dài hạn hoặc Người có Trách nhiệm của quý vị

Khi hoạch định xong, quý vị sẽ cần chia sẻ với Bác Sĩ Gia Đình về bản hoạch định này. Quý vị cũng nên chia sẻ bản hoạch định này với gia đình, bạn thân và bất cứ ai khác liên quan đến việc chăm sóc hoặc các vấn đề pháp lý của quý vị. Hãy nhớ: Quý vị có thể thay đổi hoặc hủy bỏ hoạch định, mục tiêu hoặc sở thích của mình vào bất kỳ lúc nào.